Evropské fondy

Integrace a konsolidace ICT podpory zdravotnických procesů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006545

Realizace projektu: 7/2017 – 3/2023

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je implementovat nástroje pro konsolidaci kmenu dat, které budou předmětem bezpečné výměny dat mezi Fakultní nemocnicí Bulovka a dalšími poskytovateli zdravotní péče, jehož součástí bude i vybudování portálu pro poskytování informací o zdravotní péči pacientům prostřednictvím webového portálu a využití konsolidovaných dat pacientů. Důvodem realizace projektu je tedy elektronizace sběru zdravotnické dokumentace – od elektronizace obrazových dat jako součásti zdravotnické dokumentace až po možnost sdílení (exportu) vybraných dat z hlavního záznamu pacienta, resp. zdravotnické dokumentace pacienta.

V rámci projektu bude pořízeno a pro účely Fakultní nemocnice Bulovka implementováno nové dlouhodobé důvěryhodné úložiště (DDÚ), dojde k centrální elektronizaci zdravotnické dokumentace (EZD) a vytvoření integrační vrstvy (integrace IS Fakultní nemocnice Bulovka založené na Enterprise Service Bus – ESB, Master Patient Indexu – MPI, Centrálního registru zdravotní dokumentace, standardizovaných datových rozhraní dle platných zdravotnických standardů eHealth pro účely sdílení dat s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytování informací pacientům, vytvořit nástroj (rozhraní) pro budoucí napojení regionálních či národního systému bezpečné výměny dat a zajistit propojení a vzájemné sdílení dat obsažených / vedených v interních IS Fakultní nemocnice Bulovka).

Projekt jako takový přispěje k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti informačních systémů v ICT prostředí nemocnice; ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů; k zavedení elektronizace procesů a ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Zároveň bude zajištěna celoplošná dostupnost datových sad a vybraných zdravotních údajů o pacientech.

Realizací projektu bude odstraněna heterogenita jednotlivých pacientských dat a absence možnosti sdílet daná data všemi subjekty podílejících se na mechanismu diagnostiky, léčby a vykazování zdravotní péče populace ČR.

Fakultní nemocnice Bulovka – KOC obnova přístrojů

Realizace projektu: 5/2015 – 12/20215

Cíl projektu:

Projekt realizovaný Fakultní nemocnicí Bulovka je zaměřen na zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob.

Cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče ve Fakultní nemocnici Bulovka o nemocné s onkologickými onemocněními ze spádové oblasti čítající více než 1 milión obyvatel.

Cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče o nemocné s onkologickými onemocněními z Prahy, Středočeského kraje a celé České republiky.
Globální cíl naplňuje cíle IOP a požadavky na standardy technického a přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra daný 19. výzvou Ministerstva zdravotnictví ČR a koncepcí onkologické péče v ČR. NNB v rámci projektu obnoví a zmodernizuje zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky a obnoví zdravotnické přístroje nutné pro zvýšení standardu kvality poskytované péče.
Základními prioritami jsou:

 • zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče v oblasti diagnostiky modernizací a obnovou přístrojové kapacity – obnovou přístroje skiagrafického a skiaskopického RTG, skiaskopického RTG (s přímou digitalizací) a multidetektorového CT.

Popis projektu:

V rámci projektu „Fakultní nemocnice Bulovka – KOC obnova přístrojů “ byly pořízeny přístroje v celkové hodnotě 42 227 185,00 Kč . Evropská unie poskytla dotaci ve výši 18 183 448,11 Kč prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbývající část uhradila nemocnice z vlastních prostředků

Fakultní nemocnice Bulovka se v rámci KOC poskytuje biologickou terapii pacientům s nádory prsu, ledvin, střev,pankreatu z Prahy a dále ze středočeského kraje. Fakultní nemocnice Bulovka v rámci předkládaného projektu chce obnovit a zmodernizovat zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky nutné pro udržení a zejména zvýšení standardu kvality poskytované péče. Základními prioritami jsou:

 • zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče v oblasti diagnostiky modernizací a obnovou přístrojové kapacity – obnovou multidetektorového CT přístroje, skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny a skiagrafického RTG přístroje.
 • touto obměnou se výrazně sníží radiační zátěže pacientů při vyšetřeních a zvýší se interpretační přesností nálezů, a to díky nejmodernějším snímkovacím technikám. Zároveň dojde k plné digitalizaci provozu radiodiagnostické kliniky.

Obnova diagnostických přístrojů je nesmírně důležitá nejen pro primární diagnostiku, ale i pro sledování úspěšnosti léčby. Tento faktor přispívá u onkologicky nemocných k optimalizaci léčby efektivním využíváním léčebných prostředků v závislosti na vývoji onemocnění. Investice do projektu Fakultní nemocnice Bulovka je podložena jednak nárůstem četnosti onkologických onemocnění a tedy stoupající poptávce po diagnostice a léčbě těchto onemocnění v rámci celé ČR. Fakultní nemocnice Bulovka je nedílnou součástí koncepce onkologické péče v ČR.

Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí (dále jen CSOP) je komplexní a integrované pracoviště s celostátní působností.

Předmětem projektu je pořízení multidetektorového CT (1ks) , Skiaskopického a skiagrafického RTG (1ks) a Skiagrafického RTG s přímou digitalizací (1ks). V rámci projektu se jedná o obnovu.Obnovou a modernizací stávajících zdravotnických přístrojů dosáhne žadatel zkvalitnění péče v rámci spolupracujících komplexních onkologických center nemocnice, tj. KOC Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí, v rozsahu daném 19. výzvou MZ ČR.

Projekt je zaměřen na zajištění úrovně standardu vybavenosti KOC pro dospělé. Přínosem realizace projektu bude zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob.

Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS

Realizace projektu: 4/2009 – 11/2009

Cíl projektu:

 • Zvýšení kvality, efektivity a rozšíření možností radiační péče.
 • Zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhujícího personálu při používání technologií na bázi ionizačního záření.

Popis projektu:
 V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS Fakultní nemocnice Bulovka“ byly pořízeny přístroje v celkové hodnotě 24,85 milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 10,77 milionů korun prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylá částka byla uhrazena Ministerstvem zdravotnictví ČR ze státního rozpočtu.

Jedno z největších onkologických pracovišť v České republice bylo vybavoveno novou technologií, která zvýší úroveň léčby nádorů ionizujícím zářením. Dotace byla poskytnuta na vylepšení softwarového vybavení a modernizaci tzv. lineárního urychlovače.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Bulovka spolupracuje v rámci své činnosti se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou. Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních nádorů, tj. radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou. V rámci multimodálního založení klinické onkologie ÚRO spolupracuje se všemi odbornostmi v rámci komplexní diagnosticko-léčebné péče onkologických onemocnění.

V oblasti radioterapie jsou zde využívány 4 lineární urychlovače. Modernizován byl tzv. verifikační systém, který zajišťuje, aby množství informací vznikajících během procesu radioterapie bylo zpracováno a uchováno. Informace pak jsou lékařům k dispozici v kterémkoli okamžiku léčby.
Systém je vylepšen o řadu bezpečnostních prvků a doplněn o několik užitečných modulů. Zároveň s novou softwarovou verzí byl obnoven i hardware; ten starý již přestával nárokům rostoucího objemu dat vyhovovat. Oblast verifikace ozáření se zlepšila doplněním jednoho z lineárních urychlovačů o nový zobrazovací detektor. Díky němu je možno ještě přesněji kontrolovat nastavení pacientů při ozáření. Pro získání kvalitního obrazu je zapotřebí mnohem nižší dávky záření. Poslední dotčenou částí radioterapeutického řetězce je doplnění počtu stanic, na kterých lékaři provádějí stanovování cílových objemů a rovněž navýšení počtu stanic pro plánování léčby. Díky tomu je možné zvýšit propustnost pracoviště a zkrátit čekací doby pacientů na ozáření.

Tisková konference 4.11.2009

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace projektu ke stažení
Prezentace Komplexního onkologického centra

Tisková konference 25.11.2009

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace projektu ke stažení
Strukturální fondy EU – Integrovaný operační program

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS Fakultní nemocnice Bulovka“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Norské fondy

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce prošla rozsáhlou rekonstrukcí (dokončení projektu 02/2011)

PRAHA – Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v uplynulých měsících prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Konkrétně její středová část, kde mimo jiné vznikl speciální operační sál. Náklady na stavební práce a technologické vybavení dosáhly v celkovém objemu částky zhruba 60 milionů korun. Větší část financí nemocnice získala ze strategických investic státu a také z tzv. Norských fondů. Norské fondy na tento projekt přispěly zhruba 15 miliony korun.
Touto rekonstrukcí se výrazně zvýší kvalita poskytované péče a také bezpečnost zdravotníků i pacientů. A to nejen při ambulantních výkonech, ale i při operacích pacientů s vysoce nakažlivými infekčními onemocněními. Půjde např. o operace HIV pozitivních osob i o porody HIV pozitivních žen, event. i žen s otevřenou tuberkulózou. Obecně o nemocné s jinými přenosnými nemocemi, kteří potřebují akutní operační zákrok. Rekonstrukce zahrnovala celkem 4 podlaží.

 • V 1.NP: Sterilizace – příjem nástrojů a jejich mytí, setování a manipulace, sklad sterilního materiálu a výdej. Zde jsou první stanice dvou malých nákladních výtahů, kdy jeden slouží pro svoz použitého náčiní a druhý pro dovoz čistého do operačních pater. Dále je zde šatna zaměstnanců vč. koupelny a denní místnost.
 • Ve 2.NP: Zákrokový sál se zázemím – filtr – přípravna, přípravna sterilního materiálu, šatna lékařů vč. koupelny, mytí lékařů před vstupem na sál a místnost pro zápis.
 • Ve 3.NP: Operační sál se zázemím, který je v podstatě totožný se zákrokovým, je však komplexně vybaven ke všem typům operací.
 • Ve 4.NP: Strojovna vzduchotechniky, chlazení, úpravna vody, záložní zdroje napětí, elektrokotel, vytápění s příslušenstvím. Kondenzační jednotky chlazení jsou osazeny na střeše lůžkové části kliniky.
ng

Vlastní vzduchotechnika se speciálními HEPA filtry zachycuje infekční původce a ven propustí pouze čistý vzduch. Všechny místnosti uvnitř operačních traktů jsou přetlakově odděleny (řízená dodávka čistého vzduchu a odsávání), čímž se zamezuje tomu, aby se infekce šířila do okolí. Odpadní vody jsou odváděny z paty objektu infekční kanalizací do ČOV k dočištění na běžnou úroveň.

Celý projekt dotovaný mimo jiné Norskými fondy byl dokončen ke dni 28. 2. 2011. „V současné chvíli běží zkušební provoz a čekáme na výsledek kolaudačního řízení a vydání souhlasu s užíváním. Kolaudace proběhne 24. března 2011,“ říká provozně-technický náměstek ředitelky Nemocnice Na Bulovce Ing. Milan Dvořák.

Na rekonstrukci středové části Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce by měly navázat rozsáhlejší práce v její západní části. Zamýšlených variant je více. Mimo jiné přístavba pavilonu pro 3. stupeň biologického rizika (BSL3) nebo rekonstrukce západní části s umístěním jednotky BSL3. Pak se pracoviště stane jednoznačně nejvýznamnějším a nejbezpečnějším infekčním pracovištěm v ČR. Zatím v nemocnici působí pracoviště BSL3 v provizorních podmínkách. „Jeho cílem je izolace a léčba nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami nebo podezřením na ně a také ochrana obyvatel před těmito nákazami,“ říká primářka kliniky MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Jde o jediné takovéto pracoviště v celé ČR.

Informace o Klinice infekčních, parazitárních a tropických onemocnění Nemocnice Na Bulovce:

 • Tato klinika je největším a jednoznačně nejvýznamnějším zařízením tohoto druhu v České republice
 • Disponuje 156 lůžky a 14 lůžky JIP
 • Probíhají zde mimo jiné operace infekčně nemocných pacientů nebo porody u infekčně nemocných žen
 • V období od ledna do června roku 2010 např. 8 operačně vedených porodů HIV pozitivních žen a 91 dalších operací
 • Za loňský rok bylo na Infekční kliniku přijato 4610 pacientů, z toho na lůžka intenzivní péče 649 dětských i dospělých pacientů
 • Ambulantně bylo ošetřeno 37 404 pacientů

 

BSL3 (Biological Safety Level 3)

Jde o třetí nejvyšší stupeň biologického rizika. Centrum vysoce nebezpečných nákaz je připraveno na příjem pacientů s infekcemi jako je antrax, SARS a další. Tato onemocnění jsou schopna vyvolat těžký stav u člověka a zároveň představují významné riziko pro zdravotníky a společnost