Kariéra ve Fakultní nemocnici Bulovka

Máte zájem u nás pracovat?

 • Rádi byste se zeptali na možnost pracovního uplatnění ve Fakultní nemocnici Bulovka?
 • Potřebujete při Vašem rozhodování něco upřesnit?
 • Neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese kariera@bulovka.cz
 • Pracovníci zaměstnaneckého oddělení na Vaše dotazy rádi odpoví.

 

Kontakt

Mgr. Lenka Švančarová
Tel.: +420 266 084 114
lenka.svancarova@bulovka.cz

Těšíme se na Vás!
Fakultní nemocnice Bulovka


Výběrová řízení

Primář/Primářka Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

Výběrové řízení ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Pracoviště: Oddělení dětské chirurgie a traumatologie 
Pozice: Primář/Primářka 

Právní vztah: PP
Úvazek: 1,0

Požadavky: 

 • Podmínkou vysokoškolské vzdělání lékařského směru a specializace v oboru dětské chirurgie a traumatologie
 • Specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • Minimálně 10 let praxe
 • Licence ČLK na vedoucí funkce. Předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Velmi dobré organizační a komunikační schopnosti.
 • Bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Přihláška musí obsahovat název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce musí být doloženy tyto doklady: 

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a licence ČLK
 • Osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č.451/1991 sb.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Nejméně dvě reference odborníků z oboru nebo zástupců odborných společností

Přihlášku a výše uvedené doklady doručte do 20. 7. 2021 na adresu Fakultní nemocnice Bulovka, personální oddělení, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, v zalepené obálce s označením „ Neotevírat – Výběrové řízení primář/ka Dětské chirurgie a traumatologie.“

Lékaři – výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2021

PROGRAM Č. 2

(dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) 

Pediatrie – 1 rezidenční místo

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami do 30. 7. 2021 do 14.00 hod. včetně, přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. 

Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 - lékařské obory - Pediatrie“.

Místo podání přihlášky:

Fakultní nemocnice Bulovka, Oddělení vzdělávání, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Způsob doručení: poštou nebo osobně na Oddělení vzdělávání - budova č. 10 – INTERNA, 5.patro „B“, pondělí – čtvrtek od 7.00–15.00 hod., v pátek do 14.00.

Seznam dokladů: 

 • přihláška (zde)
 • osobní dotazník + fotografie + motivační dopis (zde)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců 
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel/ka získal/a
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti (diplom VŠ)
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe (na druhé straně dotazníku)

Při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zák. č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolán lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a v případě předložení neúplné přihlášky a dokladů, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Termín a místo výběrového řízení budou uchazečům oznámeny dopisem.

Kritéria pro hodnocení uchazeče: 

 • splnění podmínek pro podání žádosti k výběrovému řízení
 • osobní předpoklady uchazeče
 • motivace uchazeče (prokazuje se motivačním dopisem v osobním dotazníku)
 • Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 5 bodů.