Sociálně-zdravotní oddělení

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.

Sociální péče je uskutečňována v úzké interdisciplínární spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, a také v úzké součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb a problémů pacienta. Je určena pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, závislosti, nedostatečného sociálního zázemí.

Sociální práci zajišťuje 6 sociálních pracovnic, které docházejí na přidělené kliniky, kde zabezpečují péči pro dospělé a dětské pacienty.

Zajišťují:

Služby sociální péče – pečovatelské služby, centra denních služeb, domovy pro seniory
Služby sociální prevence – azylové domy, stacionáře, noclehárny, kontaktní centra.
Zdravotní služby – domácí ošetřovatelské služby tzv.Home-Care, hospicovou péči, lůžka následné péče, Léčebny pro dlouhodobě nemocné, Gerentologická a ošetřovatelská centra.

Kritéria pro poskytování sociálně zdravotní pomoci

Dospělý pacient:

 • nesoběstačný pacient, který je neschopen vykonávat sám běžné denní aktivity / oblékání, stravování, vykonání základní hygieny.
 • pacient osamělý, dezorientovaný, bez klíčů od bytu
 • pacient vyžadující následnou zdravotní péči v LDN, Hospici, Gerontologickém centru
 • pacient vyžadující následnou zdravotní nebo sociální péči v domácím prostředí-PS, Home- Care,
 • pacient u kterého je podezření že se stal obětí týrání
 • pacient, který sám požádá o konzultaci – poradenskou pomoc

Těhotné matky nebo matky po porodu:

 • nezletilost matky, podezření na závislost na alkoholu, či jiných návykových látkách
 • matka psychiatricky dekompenzovaná,
 • matka bez vhodného sociálního zázemí, např. bez domova
 • matka, která se rozhodla předat dítě do osvojení nebo matka, která dítě v porodnici ponechala a neprojevila zájem o jeho převzetí

Dětský pacient:

 • dítě nezletilé matky
 • dítě s úrazem nejasného původu
 • dítě, jež přišlo do nemocnice zanedbané,
 • dítě, jehož rodiče neplní své rodičovské povinnosti
 • dítě jemuž není zajištěno dostatečné a vhodné ubytování
 • dítě u kterého je podezření na zneužívání alkoholu a návykových látek
 • dítě u kterého je podezření na sex. zneužívání nebo týraní
 • dítě přijaté z DD nebo jiného sociálního zařízení
 • dítě u kterého je podezření na šikanu
 • dítě u kterého je podezření na ohrožení výchovy a vývoje
 • dítě vážně nemocné vyžadující, zvláštní péči a rodiče nezaručují, že péči zvládnou,
 • dítě, které matka v porodnici opustila
 • dítě, které se rozhodla matka předat do osvojení
 • dítě jež vede zahálčivý nebo nemravný život

Cílem zdravotně sociálního týmu v nemocnici je zlepšit kvalitu života pacienta a to propuštěním do domácího prostředí, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a zázemí, nebo umístění do zařízení sociální či zdravotní péče.

Návštěvní hodiny
PO–ČT 8.00–15.30
PÁ 8.00–14.00

Protože pracovnice sociálního odd. navštěvují pacienty na klinikách a pracují i mimo nemocnici, doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit s konkrétní sociální pracovnicí.

Kontakty a přidělená oddělení

Vladimíra Kvapilová – vedoucí sociálního odd., tel. +420 26608 2230, 6502
vladimira.kvapilova@bulovka.cz
Porodnice
Gynekologie
Dětská chirurgie
Plastická chirurgie
Dětské odd. a děti na odd. Infekce, ORT, krční, kožní, oční
Potvrzení vyžádaná úřadem práce
Úřad práce – zaměstnanci

Věra Fořtová DiS. – zástupce vedoucí oddělení, tel. +420 26608 2227, 6602
vera.fortova@bulovka.cz
Onkologie
Neurologie

Hana Branžovská – sociální pracovnice, tel. +420 26608 2130
hana.branzovska@bulovka.cz
Chirurgie
Plicní
ORL

Jarmila Botlíková – sociální pracovnice, tel. +420 26608 2229
jarmila.botlikova@bulovka.cz
Ortopedie
ARO

Petra Kurková – sociální pracovnice, tel. +420 26608 2241
petra.kurkova@bulovka.cz
Interna A
Oční

Bc. Zuzana Turaiová
zuzana.turaiova@bulovka.cz
Inf. klinika
Kožní klinika

Irena Panznerová
irena.panznerova@bulovka.cz
Interna B
Oční

Vedoucí

Vladimíra Kvapilová

+420 26608 2230 vladimira.kvapilova@bulovka.cz

Zástupce vedoucího

Věra Fořtová, Dis.

+420 26608 2227 vera.fortova@bulovka.cz