Zásady pro pacienty a návštěvníky nemocnice

Předem všem velice děkujeme za dodržování následujících pravidel. Pomáháte nám tím v našem úsilí o co nejlepší péči o Vás, Vaše příbuzné a blízké.

 

OBECNÉ

 • tiché chování, které nebude rušit ostatní pacienty a návštěvníky,
 • respektování doporučení a nařízení zdravotnického personálu,
 • dodržování zákazu kouření v celém areálu FNB a jejích prostorách,
 • v areálu FNB je zakázáno požívání alkoholických nápojů, návykových a omamných látek,
 • nenechávejte své děti bez dozoru,
 • udržujte ve všech prostorách a prostranstvích FNB pořádek a čistotu,
 • nevstupujte do pracoven lékařů a sester bez vyzvání,
 • z důvodu ochrany osobních údajů platí v celém areálu nemocnice zákaz fotografování a pořizování zvukových či videozáznamů a jejich zveřejňování v médiích a na sociálních sítích.

 

NÁVŠTĚVY

 • respektujte návštěvní hodiny jednotlivých oddělení,
 • při návštěvě nerušte provoz oddělení a ostatní pacienty,
 • přizpůsobte délku návštěvy zdravotnímu stavu Vašeho blízkého.

 

PARKOVÁNÍ

 • parkujte prosím na vyznačených místech k tomu určených,
 • parkovací lístek obdržený při vjezdu umístěte na viditelné místo za předním sklem, 
 • neomezujte nesprávným parkováním provoz, zejména pak průjezd vozidel Záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a autobusu MHD, v případě nedodržení vám může být špatně parkující vůz odtažen. 

Zastavení a stání není povoleno v areálu FNB dle dopravního řešení:

 • v zónách označených žlutou a žlutou hřebenovou čárou,
 • na průjezdných komunikacích sloužících pro vozidla Záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a autobusu MHD.
 • na stáních vyhrazených (adresných) pro jiná vozidla,
 • na stáních pro sanitní vozidla,
 • mimo komunikaci určenou pro silniční vozidla (chodníky, zeleň, vchodu do budov apod.).

 

BEZPEČNOST

 • do areálu FNB je zakázáno vnášet a ukládat zbraně, střelivo a nebezpečné látky. Pokud byste u sebe zbraň měl, je bezpodmínečně nutné, abyste tuto skutečnost oznámil ošetřujícímu personálu, který ve spolupráci s Policií ČR zabezpečí její zákonné uložení.